سال سوم
شماره بیست و نهم
ژوئن 2007 - خرداد 1386

 

 صاحب امتیاز: سازمان دگرباشان جنسی ایرانی
 مدیر مسئول: آرشام پارسی
 سردبیر: ساقی قهرمان
 ویراستار: ساقی قهرمان
 صفحه آرا: آرشام
 طرح جلد: امیر حسین

 

   تماس   |   آرشیو چراغ

بازچاپ مطالب نشریه چراغ تنها با ذکر ماخذ آزاد است